సీతారామం సీతా ఏంటి ఇలా చూపిస్తుంది.. బట్టలు ఉన్నా లేనట్టే?