అవన్నీ చూపిస్తూ అక్కడ ఫొటోకు పోజ్ ఇచ్చిన పూజా హెగ్డే..