రానా భార్య ఎంత అందంగా ఉందో.. మీహిక బజాజ్ అన్ సీన్ ఫొటోస్!