బ్రా అందాలు చూపిస్తూ రెచ్చిపోయిన యాంకర్ శ్రీముఖి.. ఏం అందాలు బాబోయ్!